Hypervisor Trong Cloud Được Hiểu Và Sử Dụng Như Thế Nào ?

Hypervisor

Hypervisor là hệ thống cho phép nhiều hệ điều hành cùng chạy trên cùng một máy vật lý duy nhất. Trong kiến trúc của CPU X86 quyền sử lý được chia thành các level ring. Ring 0 là ring có quyền cao nhất còn được gọi là supervisor mode và thông thường các hệ điều hành chạy ở ring này, các ứng dụng trên hệ điều hành chạy ở ring 3. Nhưng để có thể chạy nhiều hệ điều hành trên một phần cứng thì hypervisor phải chạy trên ring 0 nhằm cung cấp và quản lý tài nguyên cho các hệ điều hành. Để Có hai công nghệ được sử dụng nhằm giải quyết vấn đề trên:

  • Paravirtualization:
    Khi đó các hệ điều hành phải chạy trên ring khác chẳng hạn như ring1, do đó yêu cầu cần can thiệp vào kernel của hệ điều hành. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện đối với các hệ điều hành mã nguồn mở chẳng hạn như Linux, nhưng khó có thể thực hiện trên Window. Ưu điểm là hiệu suất sử lý cao.
  • Full virtualization – HVM :
    Công nghệ này mô phỏng toàn bộ phần cứng hệ thống đó đó không cần can thiệp vào kernel, có thể chạy hệ điều hành Linux hay Windows nhưng hiệu xuất thấp hơn Paravirtualization do tốn tài nguyên cho việc mô phỏng. Yêu cầu phần cứng hỗ trợ ảo hóa :Intel-VT hay ADM-V. KVM,Vmware Vsphere sử dụng công nghệ này.
  • Giới thiệu Hypervisor : Xen Cloud Platform (XCP)
    XCP là một hypervisor mã ngồn mở hỗ trợ đồng thời 2 công nghệ Paravirtualization và Full virtualization. Các hệ điều hành Linux chạy trên Paravirtualization nhằm tăng hiệu xuất hệ thống. Một lợi thế nữa của XCP là đối với các hệ điêu hành Window sử dụng công nghệ PVHVM (Paravirtualization on Hardware-assisted virtualization) sẽ cho hiệu xuất tốt gần như công nghê Paravirtualization.

CS12.png

PVHCM: sử dụng khái niệm Dom0 và DomU, Dom0 hệ hiều hành đầu tiên chạy , các hệ điều hành còn lại gọi là DomU , các DomU tương tác với mạng và phần cứng qua Dom0.